PRIVACY POLICY


Med denna integritetspolicy, vi som datakontrollant i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 (Allmänna dataskyddsbestämmelserna - DSGVO) om arten, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter i samband med vår hemsida.

 

I. Definitioner

 • "Personlig information" avser information om en identifierad eller identifierbar fysisk person en fysisk person betraktas som identifierbar, vilken kan identifieras direkt eller indirekt, i synnerhet genom association med en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera speciella egenskaper, uttrycket av det fysiska fysiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person
 • Med "bearbetning" avses varje process som utförs, med eller utan hjälp av automatiserade förfaranden, eller någon sådan verksamhet som rör personuppgifter som insamling, insamling, organisation, beställning, lagring, anpassning eller modifiering, läsningar, frågor Användning, upplysning genom överföring, spridning eller annat sätt att tillhandahålla, matcha eller länka, begränsa, radera eller förstöra
 • Kontrollorgan: den fysiska eller juridiska personen, myndighet, organ eller organ som, ensam eller i samförstånd med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter Om syftet och sätten för sådan behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning, kan den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för hans utnämning utfärdas enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.
 • "Mottagare" avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan enhet till vilken personuppgifter avslöjas, oavsett om det är tredje part. Myndigheter som får ta emot personuppgifter enligt unionslagstiftningen eller nationell rätt i samband med ett visst uppdrag anses emellertid inte vara mottagare. Bearbetningen av sådana uppgifter av de nämnda myndigheterna ska överensstämma med tillämpliga regler om dataskydd i enlighet med syftet med behandlingen.

 

II. Allmän information

1. Ansvarig för databehandling

Neuffer Fenster + Türen GmbH
Kronprinzstraße 8
70173 Stuttgart
Tyskland
Telefon: +49 711 860 60 - 180
Fax: +49 711 860 60 - 111
E-post: info@neuffer.de

2. Kontaktuppgifter för företagets dataskyddsansvarige

OBSECOM GmbH
Königstr. 40
70173 Stuttgart
Tyskland
Telefon: 0711 / 4605025-40
Fax: 0711 / 4605025-49
E-post: datenschutz@obsecom.de
Webbplats: https://www.obsecom.de

3. Rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter baserat på minst en av följande rättsliga grunder:

 • Samtycke från den registrerade för behandling av personuppgifter om honom för ett eller flera specifika ändamål (artikel 6.1 a 1.1 GDPR)
 • Uppfyllande av kontrakt med den registrerade eller att genomföra före kontraktsåtgärder som utförs på begäran av den registrerade (artikel 6.1 punkt 1 b GDPR)
 • Uppfyllande av en laglig skyldighet som vi är föremål för (artikel 6, punkt 1, punkt 1 lit. c DSGVO);
 • Skydd av våra legitima intressen eller tredje parts (Art.6.1 punkt 1 lit. f DSGVO)


I denna sekretesspolicy hänvisar vi nedan till respektive rättslig grund för enskilda bearbetningsoperationer.

4. Överföring av data till mottagare

Vi delar endast personuppgifter med mottagare (processorer eller andra tredje parter) i den utsträckning som är nödvändigt och endast under ett av följande villkor:

 • Den drabbade personen har samtyckt till överföringen.
 • Överföringen tjänar uppfyllandet av avtalsförpliktelser eller förhandlingsåtgärder på den registrerades initiativ.
 • Vi är lagligen skyldiga att avslöja;
 • Överföringen baseras på legitima intressen hos oss eller en tredje part.

5. Tredje länder

Överföringen av personuppgifter till ett land eller en internationell organisation utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) omfattas endast av lagstadgade eller avtalsmässiga tillstånd enligt de villkor som anges i artikel 44 och följande i GDPR. Detta innebär att EU-kommissionen enligt EU-kommissionens beslut enligt artikel 45 innehåller ett lämpligt skydd för det berörda landet, lämpliga skyddsåtgärder för dataskydd enligt artikel 46 DSGVO eller bindande interna dataskyddsbestämmelser enligt artikel 47 GDPR existerar.

6. Berörda rättigheter

Som offer har du följande rättigheter:

Enligt artikel 15 GDPR kan du begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss Dessutom kan du begära information om. Behandlingssyfte har de kategorier av personuppgifter som behandlas, mottagarna eller de kategorier av mottagare till vilka data lämnats ut eller inte avslöjas, den planerade lagringsperioden eller kriterierna för att bestämma lagringstiden, ursprunget deras uppgifter, såvida de inte har belastat dig, förekomsten av ett automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering och möjligen meningsfull information om de detaljer som logik, omfattning och påverkan, att det finns en rätt att korrigera eller radera uppgifterna i fråga, rätt till en begränsning bearbetningen eller invändningen mot sådan behandling, förekomsten av en rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten Slutligen, har du rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredje land eller till en internationell organisation och - om så är fallet - om lämpliga skyddsåtgärder i samband med inlämnandet;

 • Enligt artikel 16 GDPR kan du kräva omedelbar korrigering av felaktigt eller slutförandet av dina personuppgifter lagrade hos oss.
 • enligt Art. 17 DSGVO Du kan begära radering av lagrade personuppgifter, om inte behandling för att utöva sin rätt till yttrandefrihet och information för att uppfylla en rättslig skyldighet, på grund av allmänt intresse eller för att fastslå, göra gällande eller försvara Juridiska påståenden krävs
 • enligt Art. 18 DSGVO De kan kräva att begränsa behandlingen av dina personuppgifter när det gäller riktigheten i uppgifter om dig nekas, är behandlingen olaglig, men du vägrar att avbryta och vi inte längre behöver data du inte fler av oss behöver data som krävs för att upprätta, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller i enlighet med artikel 21 DSGVO objekt till bearbetning har lämnat, men ännu inte säker på om våra legitima skäl för databehandling uppväger ditt intresse.
 • enligt artikel 20 Du kan DSGVO överföringen av dina personuppgifter som du har gett oss, efterfrågan på ett strukturerat, konsekvent och maschinenlesebaren format eller överföring till en annan laddning.
 • enligt Art. 21 DSGVO du kan överklaga behandlingen av dina personuppgifter i den mån detta finns skäl som följer av din situation eller opposition mot direkt reklam riktad och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter legitima intressen. enlighet med artikel 6 Par 1 mening 1 lit. f DSGVO;
 • Enligt artikel 7.1 i GDPR kan du när som helst återkalla ditt enda samtycke. Till följd av detta får vi inte fortsätta databehandlingen baserat på detta samtycke för framtiden.
 • enligt Art. 77 DSGVO du kan med ett tillsynsorgan, i synnerhet i den medlemsstat där din hemvist, din arbetsplats eller platsen för den påstådda kränkning, beschweren.Möchten dig ovan gör påverkar rättigheter, kan du kontakta oss eller vår Privacy Officer på ovanstående kontaktuppgifter Kontakta oss när som helst.

7. Erasure och begränsning av personuppgifter

i denna integritetspolicy inte i enskilda fall som anges annars raderas personuppgifter om dessa data för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt, inte längre är nödvändiga och skulle hålla tillbaka rader inga legala krav på bevarande , Dessutom tar vi bort personuppgifter som behandlas av oss på begäran i enlighet med artikel 17 GDPR, om villkoren som anges där är uppfyllda. Om personuppgifter krävs för andra och rättsligt tillåtna ändamål, raderas de inte, men deras behandling är begränsad i enlighet med artikel 18 GDPR. Vid begränsning kommer uppgifterna inte att behandlas för andra ändamål. Detta gäller till exempel personuppgifter som måste behållas av oss av kommersiella eller skattemässiga skäl. Sålunda dokument är enligt § 257, para. 1 Nr. 2 och 3 HGB och § 147, para. 1 Nr. 2, 3, 5 AO i 6 år, dokument enligt § 257, en para., Ingen HGB. 1 och 4 och § 147 Abs 1 1, 4, 4a AO förvaras i 10 år.

8. Cookies

Cookies används på vår hemsida. Kakor är små textfiler som din webbläsare automatiskt skapar och lagrar på din enhet (bärbar dator, surfplattform, smartphone, dator etc.) när du besöker vår webbplats. Cookies skadar inte enheten, innehåller inte virus eller annan skadlig programvara. I kakan lagras information, vilket resulterar i anslutning till den specifika terminalen som används. Detta betyder emellertid inte att vi omedelbart är medvetna om din identitet. Cookies används huvudsakligen för att göra webbplatsen mer användarvänlig, effektiv och säker.

Sessionscookies är efter utgången av ditt besök på vår webbplats gelöscht.Darüber, satte vi också att optimera användbarheten och statistik om användningen av våra erbjudande temporära cookies som lagras under en viss bestämd tid på enheten. Besök igen för att ta vår sida våra tjänster är automatiskt att du var i ett tidigare skede redan med oss ​​och som ingångar och inställningar som du har gjort så att du inte müssen.Die ange det igen behandlas genom cookies Uppgifterna är för de ändamål som nämns för att skydda våra legitima intressen samt tredje part enligt artikel 6 para 1 s. 1 lit. F DSGVO krävs. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Vill du inte, men du kan ställa in så att inga cookies lagras på enheten eller alltid en indikation visas innan en ny cookie skapas webbläsaren. En allmän invändning mot användningen av cookies som används för marknadsföringsändamål kan göras för en mängd olika tjänster, t.ex. också förklaras av http://www.youronlinechoices.com/ eller inaktivera sidan av Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org. Inaktivera cookies kan dock innebära att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

 

III. Individuell bearbetning

1. Hosting

To tillhandahålla vår hemsida använder vi webbhotellstjänster, såsom: Att ge webbservrar, lagring, databastjänster, säkerhetstjänster och Wartungsleistungen.Hierbei vi bearbetar och vår webb enligt användarnas personliga information vår webbplats baserad på våra legitima intressen på ett effektivt och säkert tillhandahållande av denna webbplats. Art 6 para 1 lit. f DSGVO.

2. Tillgång till data och loggar

När du öppnar vår hemsida eller de enskilda sidorna skickar webbläsaren automatiskt information till din server på vår internettjänst. Denna information lagras i så kallade loggfiler av oss eller vår webb och gelöscht. Folgende inom 12 månader information lagras.

 • IP-adressen för den begärande datorn,
 • datum och tid för åtkomst,
 • namn och webbadressen till filen,
 • webbplatsen som från åtkomst (hänvisnings URL),
 • webbläsare som används och eventuellt operativsystem på din dator
 • statuskoder och mängden data som överförs
 • namnet på din åtkomst Providers.

Dessa data behandlas för följande ändamål:

 • Tillhandahållande av Internet-erbjudandet, inklusive alla funktioner och innehåll
 • Säkerställa en smidig anslutning av webbplatsen,
 • Säkerställa bekväm användning av vår hemsida
 • Säkerställa systemets säkerhet och stabilitet
 • Anonymiserad statistisk utvärdering av åtkomst
 • Website optimering
 • Upplysningar till brottsbekämpande myndigheter vid olaglig inblandning / attack på våra system
 • Övriga administrativa ändamål.

Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 mening 1 lit. f DSGVO. Vårt legitima intresse följer av ovanstående datainsamling. I inget fall använder vi de data som samlats in för att dra slutsatser om en person.

3. Kontaktformulär

Om du använder kontaktformuläret, kommer du att bli ombedd att ange ditt namn och e-postadress så att vi kan komma i personlig kontakt med dig. Ytterligare information kan lämnas frivilligt. Databehandlingen för att kontakta oss och svara på din förfrågan är i enlighet med artikel 6 para 1 s. 1 lit. en GDPR på grundval av ditt frivilligt beviljade samtycke. Alla personuppgifter som samlas i samband med kontaktformuläret kommer att raderas efter slutförandet av din ansökan, förutsatt att lagringen inte behövs för dokumentation av andra processer (till exempel följande slutsats av kontraktet)

4. Ansökningar

Om du söker ett jobb, skicka din ansökan till e-postadressen jobs@neuffer.de. Databehandling för att bestämma anställningsförhållandet baseras på artikel 6 para 1 mening 1 lit. en GDPR på grundval av ditt frivilligt beviljade samtycke. Ansökningsblanketter (AGG) hålls efter slutförandet av ansökningsprocessen med hänsyn till oppositions perioder av jämställdhetslagen under en period av upp till 6 månader och raderas sedan. Du kommer bara att kunna behålla ansökningsdokumenten i en period på upp till två år om du tidigare har kommit överens om datalagring.

5. Nyhetsbrev

Om du vill ha vårt nyhetsbrev behöver vi din e-postadress. Ytterligare information kan lämnas frivilligt. Databehandling i syfte att skicka nyhetsbrevet sker enligt artikel 6 para 1 s. 1 lit. en GDPR på grundval av ditt frivilliga samtycke med hjälp av det så kallade dubbeloptagningsförfarandet. E-postadressen kommer att användas och lagras för detta ändamål tills du återkallar ditt samtycke eller avbryter prenumerationen från att få nyhetsbrevet. Avregistreringen är möjlig när som helst, till exempel via en länk i slutet av varje nyhetsbrev. Alternativt kan du när som helst avbryta din återkallelse / avbokning till underlistan. II. E-postadress send.Vi skickar våra nyhetsbrev med en så kallad Zählpixel. En räknande pixel är en miniatyrbild som är inbäddad i HTML-formatet för det skickade nyhetsbrevet för att möjliggöra analys av läsarens beteende. I det här sammanhanget sparar vi om och vid vilken tidpunkt ett nyhetsbrev öppnades av dig och vilka av länkarna i nyhetsbrevet som du åtnjöt. Vi skapar med dessa data statistiska utvärderingar av framgång eller misslyckande för en marknadsföringskampanj för att optimera nyhetsbrev och bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till dina intressen. Den insamlade data kommer inte att vidarebefordras till tredje part och raderas efter den statistiska utvärderingen.

6. MailChimp

Der nyhetsbrev skickas via MailChimp. Leverantör av MailChimp är Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA (hädanefter "MailChimp"). MailChimp används för att skicka och utvärdera nyhetsbrevets räckvidd. För detta ändamål behandlas din e-postadress och eventuella andra uppgifter som MailChimp behöver för att tillhandahålla nyhetsbrevet på vår vägnar. Den rättsliga grunden för behandling av MailChimp är artikel 6 para 1 lit. f DSGVO och vårt intresse för att använda ett användarvänligt och säkert personuppgifter samlas in Newslettersystems.Die lagras på servrar i USA. MailChimp är EU / U.S. PrivacyShield uppfyller kraven i Europeiska unionen för att legitimera överföring av personuppgifter till Förenta staterna. Information om EU / USA-garantier. PrivacyShield vänligen besök: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active.Weitere information såsom MailChimp dina personuppgifter hänvisas till relevant sekretesspolicy: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

IV. Statistik och analys

1. Facebook Pixels

Vi använder de så kallade "Facebook Pixels" som en del av vår hemsida. Leverantören är Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. För behandling av personuppgifter av individer inom EU, Facebook Ireland Ltd, fyra Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, verantwortlich.Facebook gick Privacy Shield avtalet EU / USA har alltså Iakttagande av europeiska dataskyddsnormer uppfyller EU: s krav för legitimering av överföring av personuppgifter till Förenta staterna. För information om engagemang Facebook på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Der användningen av denna teknik gör det möjligt för Facebook, besökare på vår hemsida, vissa grupper (t.ex. besökare på vår hemsida, eller av oss enlighet med till Facebook kan tilldela tilldelade intressanta områden, så kallade "Custom Audiences") för att infoga specifika annonser och att känna igen dem så. Detta säkerställer att dessa användare bara visar intresseanpassade annonser och därigenom undviker trakasserier genom felaktig annonsering. Genom att använda Facebook-pixel kan vi förstå och spåra om och hur en användare som används efter att ha klickat på annonsen vårt erbjudande hat.Weitere information på Facebook pixel och funktion och effektiviteten i vår Facebook-annonser för statistiska ändamål att få på https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Uppgifterna om Facebook: s behandling av de erhållna uppgifterna och allmän information om Facebook-annonser finns på Facebooks datapolicy som finns på adressen https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Du har i ditt Facebook-konto under "Inställningar" möjligheten att fånga data genom Facebook-pixlar och deras användning för visning av specifika annonser att vara oense. För information om dessa inställningar finns https://www.facebook.com/settings?tab=ads (inloggning krävs) .Det använda Facebook-pixel hjälper oss att annonsera i en lämplig form för våra produkter och tjänster, utan reklam mottagare att bry sig om olämplig reklam. Den rättsliga grunden för användning av Facebook-pixel är därför legitima intressen oss och tredje parter dessa ändar, enligt art. 6 mom. 1 lit. f DSGVO.

2. Hotjar

Our webbplats använder hotjar analystjänsten. Provider är hotjar Ltd, Nivå 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta (hädanefter "hotjar"). hotjar samlar in data om besök av användare på vår hemsida. Dessa data tjänar syftet att säkerställa en efterfrågeorienterad design och den pågående optimering av vår hemsida, för att mäta framgång för marknadsföringsaktiviteter och skapa statistiska utvärderingar. Den rättsliga grunden är våra legitima intressen enligt artikel 6 para 1 lit. f DSGVO. Med dessa data kan användarprofiler skapas under en pseudonym. Cookies kan användas för detta ändamål. Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsars programvara. Men vi påpeka att i detta fall kan inte alla funktioner på denna webbplats i fullt utnyttjande insamling och lagring kan können.Der data när som helst med verkan för framtiden. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna för att välja bort cookien på datorn för att ställa in: https://www.hotjar.com/opt-out (opt-out) .Achtung: Om dina cookies Ta bort, det betyder att opt-out-cookien också raderas och kan behöva aktiveras av dig. För mer information om hur hotjar handlar om din personliga information, se sekretesspolicyen för hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

3. Bing Conversion Tracking

Our webbplats använder Bing konverteringsspårning. Provider är Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (hädanefter "Microsoft"). Den databehandling görs i syfte att korrekt tillämpning av våra produkter och tjänster, samt analys av annonsklick, inköp och registreringar. Den rättsliga grunden är våra legitima intressen och tredje part för dessa ändamål enligt artikel 6 para 1 lit. f DSGVO. Kakor används för analys och utvärdering. Den här tjänsten samlar din IP-adress, vilken av våra webbplatser du har besökt och, om det behövs, annan information som krävs av Microsoft för tillhandahållande av omvandlingsspårning. Den genererade informationen om din användning av denna webbplats lagras på en server i USA. Denna information kan också överföras till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av oss eller Microsoft. Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsars programvara. Men vi påpeka att man inte får använda det i det här fallet, alla funktioner på denna webbplats helt können.Microsoft EU / USA Privacy Shield avtalet har anslutit sig, har således att uppfylla europeiska standarder för dataskydd, vilket uppfyller kraven i EU: s att legitimera överföringen av personuppgifter till USA. Information om engagemang Microsoft, se https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active.Weitere information om sekretess och cookies på tillämpad på Microsoft Bing finns på Microsofts webbplats: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

4. Mouseflow

Vår webbplats använder Mouseflow. Leverantören är Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn, Danmark (nedan kallad Mouseflow). Mouseflow är ett analysverktyg som registrerar musklick och rörelser, rullning och andra metadata. Databehandlingen sker för att optimera vårt Internet-erbjudande. Den rättsliga grunden är våra legitima intressen för dessa ändamål enligt artikel 6 para 1 lit. f DSGVO. Kakor används för analys och utvärdering. Den här tjänsten samlar din IP-adress anonymt, vilken av våra webbplatser du har besökt och vid behov andra uppgifter som krävs av Mouseflow för tillhandahållandet av tjänsten. Du kan undvika upptäckt av flödet musklick för att hänvisa till en opt-out cookie på länken [https://mouseflow.de/opt-out]. Denna cookie medför att ingen besökardata kommer att samlas in och lagras av Mouseflow när du besöker denna webbplats. OBS: Om du tar bort dina cookies kommer det att resultera i att borttagningskakan också raderas och eventuellt återaktiveras av dig.

För mer information om integritet och cookies på Mouseflow, besök webbplatsen Mouseflow: https://mouseflow.com/privacy/.

 

V. Tjänster som tillhandahålls av Google

Leverantören av Googles tjänster nedan är Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan "Google").Den rättsliga grunden för användning av följande tjänster från Google är våra legitima intressen i enlighet med Art. 6 mom. 1 lit. f DSGVO.Google gick Privacy Shield avtalet EU / USA har därmed uppfylla europeiska standarder för dataskydd, vilket uppfyller kraven i EU att legitimera dataöverföringen av personuppgifter till USA. Information om engagemang Google kan hittas på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.Weitere information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se sekretesspolicy Google: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/. kampanjinformation Google använder data, rekrytering och motsägelser alternativ kan hittas på dessa webbplatser:

https://www.google.de/policies/privacy/partners/
https://www.google.de/policies/technologies/ads/
http://www.google.de/settings/ads
http://www.google.com/ads/preferences/

1. Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics från Google. Google Analytics använder cookies. Google samlar in information om besök av användare på vår webbplats och deras användarbeteende. Dessa data tjänar syftet att säkerställa en efterfrågeorienterad design och den pågående optimering av vår hemsida, för att mäta framgång för marknadsföringsaktiviteter och skapa statistiska utvärderingar. I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användprofiler och cookies används. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan som typ av webbläsare / version, operativsystem, hänvisningsadress (tidigare besökt), värdnamn för att komma åt dator (IP-adress), är tiden för begäran server skickas till en server Google överfördes till USA och lagrades där. Användar- och händelsedata kommer att raderas efter 26 månader. Denna information kan också överföras till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av oss eller Google. Under inga omständigheter kommer din IP-adress att slås samman med annan data från Google. IP-adresserna är anonymiserade, så att ett uppdrag inte är möjligt. Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsars programvara. Men vi påpeka att du kan ha möjlighet att använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och i samband med din användning av webbplatsen för att Google och behandlingen av dessa uppgifter av Google, genom att hämta plugin-finns på följande länk och installera: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

2. Google Analytics Remarketing

Den här webbplatsen använder Google Analytics Remarketing från Google. Google Analytics Remarketing används för att presentera för besökarannonser relaterade till innehåll på tidigare besökta webbplatser. Google använder cookies för att känna igen besökare som har tillgång till webbsidor från Google Advertising Network. Denna tjänst samlar din IP-adress, vilka av våra webbsidor du har besökt och eventuellt andra Google för att ge Analytics Remarketing begärda uppgifterna. IP-adressen från din webbläsare kommer aldrig att slås samman med annan information från Google. Den genererade informationen om din användning av denna webbplats lagras på en server i USA. Denna information kan också överföras till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av oss eller Google. Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsars programvara. Vi vill emellertid påpeka att du i det här fallet inte kan använda alla funktioner på denna webbplats helt. Men om du inte vill använda Google Remarketing kan du inaktivera den genom att fylla i lämpliga inställningar på http://www.google.com/settings/ads.

3. Google AdWords

med omvandlingsspårning Den här webbplatsen använder Google AdWords från Google och Google AdWords omvandlingsspårning. Google-omvandlingsspårning används för att spåra och utvärdera klickarna på annonser, inköp, registreringar, telefonsamtal, appnedladningar och andra åtgärder på vår webbplats. Kakor används för analys och utvärdering. Den här tjänsten samlar din IP-adress, vilken av våra webbplatser du har besökt och vid behov andra uppgifter som krävs av Google för tillhandahållande av omvandlingsspårning. IP-adressen från din webbläsare kommer aldrig att slås samman med annan information från Google. Den genererade informationen om din användning av denna webbplats lagras på en server i USA. Denna information kan också överföras till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av oss eller Google. Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsars programvara. Vi påpekar dock att du i det här fallet inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo.

4. Google webbfonter

Den här webbplatsen använder Googles externa typsnitt, kända som webbfonter, för att visa teckensnitt. För att göra detta laddar din webbläsare de nödvändiga webbfonterna i webbläsarens cache när du besöker webbplatsen. Om din webbläsare inte stöder den här funktionen kommer en vanlig typsnitt att användas av din dator för att visa webbplatsen. Den här tjänsten samlar din IP-adress, vilken av våra webbplatser du har besökt och, om det behövs, annan data som krävs av Google för tillhandahållande av webbfonter. Den genererade informationen om din användning av denna webbplats lagras på en server i USA. Denna information kan också överföras till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av oss eller Google.

5. Google Tag Manager

Den här webbplatsen använder Google Tag Manager för taggning. Den här tjänsten tillåter att webbplatsen taggar hanteras via ett enda gränssnitt. Google Tool Manager implementerar bara taggar. Det innebär att inga cookies används och inga personuppgifter samlas in. Google Tool Manager utlöser andra taggar, som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa data. Om deaktiveras på domän- eller cookienivå kommer den att förbli i kraft för alla spårningslister, förutsatt att de implementeras med Google Tag Manager.

6. Google Maps

Denna webbplats använder Google Maps från Google för att visa kartor, kartor, terrängdata eller geografiska kartor. Den här tjänsten samlar din IP-adress, vilken av våra webbplatser du har besökt och, om det behövs, andra uppgifter som krävs av Google för tillhandahållande av kartor (t.ex. platsdata). Den genererade informationen lagras på en server i USA. Denna information kan också överföras till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av oss eller Google. Google Maps användarvillkor finns på: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

 

VI. Medieinnehåll

Vi använder i samband med vårt Internet-erbjudande delvis främmande innehåll, som laddas direkt av servrar från nedan kallad Anbiter. Syftet med att integrera innehållet är att göra vår hemsida mer attraktiv. I syfte att göra vårt internet erbjudande mer attraktivt finns också vårt legitima intresse för användandet av sådant tredje parts innehåll. Den rättsliga grunden för användningen av följande sociala plugins är våra legitima intressen enligt artikel 6 para 1 lit. f DSGVO.

1. YouTube

Vår webbplats använder mediainnehåll från YouTube-plattformen. Provider är Google Ireland Limited (Registernummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (nedan "Google").
Syftet är att visa innehållet på plattformen YouTube i samband med vårt Internet-erbjudande. Den här tjänsten samlar din IP-adress och eventuella ytterligare data som Google kan behöva för YouTube. Den genererade informationen om din användning av denna webbplats lagras på en server i USA. Denna information kan också överföras till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av oss eller Google.
Google gick Privacy Shield avtalet EU / USA har därmed uppfylla europeiska standarder för dataskydd, vilket uppfyller kraven i EU att legitimera dataöverföringen av personuppgifter till USA. För information om Googles åtagande, se
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se sekretesspolicy Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Var den här informationen bra?
( 0 Betyg , Ø 0 )